افتخارات

شرکت رو ناک گاز خزر در طول دوران فعالیت خود موفق به دریافت افتخاراتی کوچک شده است که برخی از آنها را برای اطلاع شما عزیزان قرار میدهیم:

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

نشان استاندارد ملی ایران از سال از 1384 تا کنون