• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

مشخصات فني خاموش كننده هاي دستي

مشخصات فني خاموش كننده هاي پودر و گاز و آب و گاز

1. ضخامت كاسه سر و ته 2 ميليمتر
2. ضخامت استوانه بدنه 1.5 ميليمتر
3. نوع جوش زيرپودري و CO2
4. تحمل فشار بدنه بالاي 70 بار
5. تحمل فشار شيلنگ بالاي 25 بار
6. نوع رنگ پودري الكترو استاتيك پلي استر
7. نوع مواد خاموش كننده پودر شيميايي خشك استاندارد و فوم هاي آتش نشاني
8. فشار داخل مخزن 15 الي 17 بار
9. نيروي محركه و گاز شارژ شده ازت
10. تاب كشش فلز بدنه 35 كيلوگرم بر ميليمتر مربع
11. مقاومت تسليم نمونه ساده 27 كيلوگرم بر ميليمتر مربع
12. درصد ازدياد طول نسبي جوش 18 درصد
13. مقاومت كششي جوش در عرض 30 كيلوگرم بر ميليمتر مربع (تقريبي)
14. درصد ازدياد طول نسبي فلز بدنه 34 درصد (تقريبي)
15. نوع عايق داخلي اپوكسي

مشخصات فني خاموش كننده هاي CO2

1. نوع رنگ پودري الكترواستاتيك پلي استر
2. تحمل فشار شيلنگ 150 بار
3. نوع مواد خاموش كننده گاز CO2
4. فشار تست بدنه 225 بار
5. فشار گاز داخل سيلندر 75 بار
6. فشار تحمل بدنه 320 بار (تقريبي)

برچسب گذاری شده : / / /