• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

معرفي گروه ها و كلاسهاي آتش

معرفي گروه ها و كلاسهاي آتش در سيستم آتش نشاني

کلاس گروه های آتش کاربرد کپسول های آتش خاموش کن
B – C کپسولهای BC (پودر و گاز)
A – B – C کپسولهای ABC (پودر و گاز)
A – B – C – F/K کپسولهای بیوفوم
B – E کپسولهای CO2
گروه های آتش کلاس
جامدات قابل اشتعال A
مایعات قابل اشتعال B
گازهای قابل اشتعال C
فلزات قابل اشتعال D
تجهیزات الکتریکی E
روغن ها F/K
برچسب گذاری شده : / / / /