• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845
بررسی سریع محصولات

کاتالوگ

مواد اولیه

نوع مواد مصرفی

گارانتی

خدماتی که ما ارائه می دهیم

محصولات

كپسول آتش نشاني 50 كيلوگرمي روناک و سپهر
كپسول آتش نشاني 50 كيلوگرمي ABC / كپسول آتش نشاني 50 كيلوگرمي بالن بغل / كپسول آتش نشاني 50 كيلوگرمي روناک / كپسول آتش نشاني 50 كيلوگرمي سپهر / کپسول آتش خاموش کن روناک
كپسول آتش نشاني 25 كيلوگرمي روناک و سپهر
كپسول آتش نشاني 25 كيلوگرمي ABC / كپسول آتش نشاني 25 كيلوگرمي بالن بغل / كپسول آتش نشاني 25 كيلوگرمي روناک / كپسول آتش نشاني 25 كيلوگرمي سپهر / کپسول آتش خاموش کن روناک
كپسول آتش نشاني 1 ليتري پروپروتئین و AFFF روناک
كپسول آتش نشاني 1 ليتري AFFF / كپسول آتش نشاني 1 ليتري پروپروتئین / کپسول آتش خاموش کن روناک
كپسول آتش نشاني 2 ليتري پروپروتئین و AFFF روناک
كپسول آتش نشاني 2 ليتري AFFF / كپسول آتش نشاني 2 ليتري پروپروتئین / کپسول آتش خاموش کن روناک
كپسول آتش نشاني 3 ليتري پروپروتئین و AFFF روناک
كپسول آتش نشاني 3 ليتري AFFF / كپسول آتش نشاني 3 ليتري پروپروتئین / کپسول آتش خاموش کن روناک
كپسول آتش نشاني 4 ليتري پروپروتئین و AFFF روناک
كپسول آتش نشاني 4 ليتري AFFF / كپسول آتش نشاني 4 ليتري پروپروتئین / کپسول آتش خاموش کن روناک
كپسول آتش نشاني 1 ليتري بایوفوم و بیوورسال روناك
كپسول آتش نشاني 1 ليتري بایوفوم / كپسول آتش نشاني 1 ليتري بیوورسال / كپسول آتش نشانی روناک
كپسول آتش نشاني 2 ليتري بایوفوم و بیوورسال روناك
كپسول آتش نشاني 2 ليتري بایوفوم / كپسول آتش نشاني 2 ليتري بیوورسال / کپسول آتش خاموش کن روناک

آموزش

موارد مصرف کپسول آتش نشانی
borzooghobadi بدون نظر
کپسول آتش خاموش کن ABC
borzooghobadi بدون نظر
آتش سوزی خودرو
borzooghobadi بدون نظر