سیستم کاهنده اکسیژن ORS یا OXYReduction

سیستم کاهنده اکسیژن ORS یا OXYReduction مناسب جهت پیشگیری از حریق در محیط هایی که امکان حریق کوچک هم باعث فاجعه ای بزرگ می شود . اصول ساخت این محصول و نظیریه آن به این صورت است که اصولا چرا باید حریقی اتفاق بیفتد که نیاز به اطفاء آن باشیم . این سیستم با رقیق…