كپسول آتش نشاني 12 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر قطر و ارتفاع: 185×550 ميليمتر وزن: 15.8 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 10 الي 20 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه…

كپسول آتش نشاني 6 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر قطر و ارتفاع: 145×450 ميليمتر وزن: 8.7 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 10 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه…

كپسول آتش نشاني 4 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر قطر و ارتفاع: 145×350 ميليمتر وزن: 6.3 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه نیمه سنگین و دفاتر

كپسول آتش نشاني 3 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفاع: 120×330 ميليمتر وزن: 4.8 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 2.4 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه سبک و نیمه…

كپسول آتش نشاني 2 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفاع: 120×250 ميليمتر وزن: 3.3 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 2.4 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه سبک

كپسول آتش نشاني 1 كيلوگرمي روناک و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفاع: 90×220 ميليمتر وزن: 1.6 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 2.4 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه سبک